Select Page

Lees het artikel in de volkskrant van Gert Dijkstra, van 20 oktober 2019:

Een buurthuis biedt de kwetsbare mens een basis

De stichting heeft tot doel

– bewoners, groepen bewoners en organisaties van bewoners te ondersteunen bij het tegengaan van armoede, uitsluiting of marginalisering en het verkrijgen van een hernieuwd perspectief.
-waar nodig initiëren van ideële activiteiten, voornamelijk op het gebied van emancipatie, integratie en volwaardig burgerschap waartoe ook gerekend worden cursussen, werkervaring en leertrajecten.
-het versterken van bewoners opdat ze anderen tot steun kunnen zijn.
-het beheer voeren over voorzieningen van belang voor bewoners of het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze bijdragen aan de bovengenoemde doelen.

Onder het doel van de stichting is mede inbegrepen:

  • het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere rechtspersonen met eenzelfde of verwant doel
  • het huren en verhuren van registergoederen
  • het zich (mede) verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van de groep waarmee de stichting is verbonden
  • het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.